top of page

生活服务的专家

illu-14.png

服务网

fuwu.fr

icon-11.png

fuwu.fr(服务网),是第一个也是目前唯一一个为广大旅法华侨华人,提供处理日常生活繁琐手续的中文服务网站。还有部分免费服务,比如法国开电服务,更换电力公司

ill-11.png

合作伙伴

Logo_enedis_header.png
Gaz_Réseau_Distribution_France_logo_2015
Bouygues_Télécom.png
170547brj5jq6jmfcpybx6.png
GARANTEME-modified.jpg
logo.c28f65a.png
HI EUROPA- logo_Hi_Europa_1_RVB- 27 Mai 2021-modified.png
MAIF-modified.png
xin.png
截屏2021-06-16 00.12.54.png
l.png
engie-modified.png
back motif-13.png
bottom of page